Sign In

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1.
TOEPASSELIJKHEID
Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van share2help.nl van toepassing. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 2.
TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
De overeenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen op het moment van registratie en het betalen van een abonnement.

ARTIKEL 3.
LOOPTIJD EN OPZEGGING
Een abonnement wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels een E-mail uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de contractperiode. Abonnementen die niet of niet tijdig worden opgezegd, worden stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden.

ARTIKEL 4.
VERTEGENWOORDIGING
Degene die het abonnement is aangegaan middels registratie en plaatsing geldt als contractpartij van share2help, ook indien de opdracht ten behoeve van een derde wordt verstrekt.

ARTIKEL 5.
AANSPRAKELIJKHEID
Share2Help.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de door de opdrachtgever verstrekte of goedgekeurde teksten en overige gegevens of door de opdrachtgever aanvaarde indicatieteksten.
Share2Help.nl is slechts aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de door haar geleverde diensten. Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen na drie jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de tekortkoming zich voordeed. Alleen de volgende vorm van schade komt voor vergoeding in aanmerking:

  • De door de abonnee geplaatste gegevens zijn voor langer dan een week niet op te vragen cq in te zien vanwege storing aan de website van share2help.nl
  • Deze vorm van schade worden vergoed tot de prijs van het betaalde abonnement.

ARTIKEL 6.
AUTEURSRECHTEN EN VRIJWARING
Share2Help.nl is niet gehouden na te gaan of op door de opdrachtgever aangeleverd materiaal auteursrechten van derden rusten. De abonnee zal share2help.nl vrijwaren voor mogelijke claims van derden, claims in verband met schending van auteursrechten daaronder begrepen.

ARTIKEL 7.
PRIJZEN, FACTURERING EN BETALING
De door share2help.nl genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Bij registratie en plaatsing wordt direct betaald via iDeal. De E-mail bevestiging bevat de factuur voor uw administratie.

ARTIKEL 8.
RECLAME
Tekortkomingen in het geleverde geven alleen dan aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst als share2help.nl er niet in slaagt, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, aan haar leveringsplicht te voldoen. De opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.

ARTIKEL 9.
OVERMACHT
Als overmacht zal gelden iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor share2help.nl redelijkerwijs onmogelijk is de overeenkomst na te komen. Onder deze omstandigheid vallen in ieder geval maar niet uitsluitend: brand, waterschade, oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers van hun dienst en/of product en/of storingen in een dienst en/of een product van een leverancier, breuk van machines en/of gereedschappen en overheidsmaatregelen.

ARTIKEL 10.
FORUMKEUZE
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen share2help.nl en opdrachtgever zullen worden beslecht door een, door share2help.nl aan te wijzen, bevoegde rechter te Haarlem.

ARTIKEL 11.
CONVERSIE
Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Voor wat betreft enige ongeldige bepaling, worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen wat wettelijk geoorloofd is en wat de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.